Currently viewing the tag: "หนังสงคราม"

ในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1950 นับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างคนในชาติเดียวกันจนแบ่งประเทศเป็นเกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ ปี ค.ศ.2010 เป็นวาระครบรอบ 60 ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีหนังที่อ้างอิงย้อนรำลึกอดีตอยู่หลายเรื่อง ที่สำคัญคือหลายเรื่องไม่ได้เน้นการรุกรานของเกาหลีเหนือเมื่อ 60 ปีก่อนแต่อย่างเดียว

[Continue Reading...]