MacGuffin

MacGuffin บ้างก็เรียกว่า McGuffin หรือ maguffin อ่านแบบไทยๆ ก็ใช้คำว่า แม็คกัฟฟิน เป็นองค์ประกอบสำหรับพล็อตหนังในการดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเนื้อเรื่อง ว่าด้วยบางสิ่งที่ตัวละครหลักของเรื่องต่างทุ่มเท ทอดกายถวายตัวเพื่อครอบครองมัน(ไม่ว่าจะได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ใด หรืออาจจะนำมันมาทำลาย)

อ่านเพิ่มเติม

Shot ระยะต่างๆ

Shot ในความหมายของระยะการถ่ายทำภาพยนตร์อาจแบ่งจากลักษณะที่ใช้ในการถ่ายทำได้ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม